Targowisko Jarocin

Targowisko w Jarocinie jest tzw Targowiskiem dwu sezonowym. To znaczy że w okresie od marca do października jest czynne od 5 do 18 a od listopada do lutego od 7 do 16.

Uprawnionymi do wykonywania handlu i usług na targowisku są:
przedsiębiorcy;
indywidualni producenci płodów rolnych, warzywniczych, sadowniczych i ogrodniczych oraz hodowcy zwierząt i drobiu;
zbieracze runa leśnego i owoców leśnych.

Miejsce sprzedaży na targowisku wyznacza administrator targowiska.
Miejsca winny być wyznaczone w sposób gwarantujący ruch komunikacyjny oraz dostępność do wszystkich miejsc handlowych.
Zabrania się odstępowania osobom trzecim miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.
Sprzedaż nie może być prowadzona w miejscach do tego nie przeznaczonych (na jezdniach, chodnikach i przejściach ).

Od osób dokonujących sprzedaży na targowisku pobiera się w drodze inkasa dzienną opłatę targową, poprzez inkasentów wydających pokwitowania stosownie do przepisów w tym zakresie.
Stawki opłaty targowej dziennej i ceny usług wymienione w ust. 5 są uwidocznione na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie targowiska.
Opłaty za korzystanie z targowiska uiszczane w danym dniu dotyczą wyłącznie targowiska, którego dotyczy niniejszy regulamin.
Dowód uiszczenia opłaty targowej handlujący zobowiązany jest posiadać przez cały czas prowadzenia handlu i okazywać na żądanie osób upoważnionych przez właściciela targowiska.
Prowadzący handel mogą korzystać odpłatnie z urządzeń handlowo – usługowych oraz innych świadczeń prowadzącego targowisko, według cen umownych określonych w odrębnym cenniku.

Godziny otwarcia: 

poniedziałek - sobota: 5:00-18:00
niedziela: Zamknięte
Teraz otwarte - zapraszamy!

Adres

Jarocin