Targowisko Działdowo

Na targowisku znajduje się 60 pawilonów handlowych i ok. 230 stanowisk otwartych.

Plan opłat
1. Opłata za wynajem każdego pawilonu handlowego o powierzchni 15 m2
+ 3 m2
powierzchni wystawienniczej niehandlowej położonej od czoła lokalu użytkowego –
500 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT,
2. Opłata rezerwacyjna za udostępnienie stałego, niezadaszonego miejsca sprzedaży o
powierzchni do 18 m2 na terenie Targowiska, innego niż określone w pkt. 4 – 120 zł
netto miesięcznie + należny podatek VAT,
3. Opłata rezerwacyjna za udostępnienie stałego, niezadaszonego miejsca sprzedaży o
powierzchni powyżej 18 m2 na terenie Targowiska – po 120 zł netto miesięcznie +
należny podatek VAT za każdą rozpoczętą wielokrotność 18 m2
tej powierzchni,
4. Opłata rezerwacyjna za udostępnienie stałego, niezadaszonego miejsca sprzedaży o
powierzchni do 18 m2
na terenie targowiska oznaczonego numerem 14, 28, 228, 229,
230, 231 i 232 – 100 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT, stanowisko 13a –
60 zł netto miesięcznie + podatek VAT,
5. Opłata jednorazowa za korzystanie w jednym dniu wyłącznie przez osobę sprzedającą
z ręki lub z kosza z niezadaszonego miejsca sprzedaży o powierzchni do 2 m2
na terenie Targowiska – 2,50 zł brutto,
6. Opłata jednorazowa za korzystanie w jednym dniu z urządzeń Targowiska i jego
sprzątanie wynosi:
a. w niedzielę – 45 zł brutto
b. pozostałe dni – 12,50 zł brutto
za każde zajęte stanowisko handlowe o powierzchni do 18 m2
niezależnie od sposobu
wykorzystywania tego stanowiska, o ile za to stanowisko nie pobrano już wcześniej
opłaty określonej w ust. 1 – 5.

Adres

Hallera
13-200 Działdowo