Targowisko Pruszków ul.Komorowska

Samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną podległą Urzędowi Miasta w Pruszkowie. Zakładem kieruje Kierownik Wiesław Kossakowski. Głównym Księgowym jest Jolanta Czerwińska. Zakład zarządza targowiskami miejskimi w Pruszkowie: przy ul. Komorowskiej 14 i ul. Pańskiej 11 oraz przy cmentarzach przy ul. Domaniewskiej i ul. Cmentarnej.
Targowisko przy ul. Komorowskiej 14 czynne jest codziennie w godz. 4.00 – 18.00 (dni targowe -wtorki, piątki,soboty).

Biuro targowisk znajduje się przy ul. Komorowskiej 14 i czynne jest w dni targowe w godz. 7.00 -15.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00 - 16.00.

Targowisko przy ul. Komorowskiej posiada 519 stanowisk handlowe różnej wielkości: są tu zarówno miejsca samochodowe, miejsca do tzw. sprzedaży ręcznej, jak również kioski do sprzedaży pieczywa, wędlin, nabiału, ryb i mięsa. Przy targowisku znajdują się parkingi, które w przyszłości mają być powiększone.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na zakupy.

Cennik Opłat Targowych
§ 1
W Uchwale nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej prowadzących sprzedaż na targowiskach położonych na terenie
Gminy Miasto Pruszków pobiera się dzienną opłatę targową w wysokości:
1) za sprzedaż warzyw i owoców na stanowisku oznaczonym samochodowym - 17 zł,
2) za sprzedaż artykułów pozostałych lub mieszanych ( w tym artykułów
przetworzonych, owoców leśnych i owoców południowych ) na stanowisku
oznaczonym samochodowym - 24 zł,
3) za sprzedaż na stanowiskach oznaczonych ( bez samochodu ), za każdy m2 zajętej powierzchni - 4 zł,
4) za sprzedaż na stanowiskach oznaczonych (bez samochodu) w bocznych sektorach targowiska przy ul. Komorowskiej 14 tj. w sektorze I i w sektorze IV , za każdy m2 zajętej powierzchni - 2 zł. ”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01.01.2013r.

Cennik Usług Świadczonych na Targowiskach

1) komunikaty społeczne - zgubiono, znaleziono, praca, oddam - przyjmę, np. stare meble, ubrania, zwierzęta, informacja o miejscu sprzedaży towaru na targowisku, itp.
bez opłat
2) ogłoszenie reklamowe - według cen umownych
5 zł - 10 zł dziennie.
3) korzystanie z urządzeń targowiska (budki, pawilony w zależności od wyposażenia)
50 zł - 130 złmiesięcznie.

4) Zabezpieczenie miejsca handlowego na targowisku przy ul. Komorowskiej i przy cmentarzach w Pruszkowie - w przeliczeniu na m2 powierzchni handlowej

a) Rezerwacja stoiska m2 (przy ul. Komorowskiej i przy cmentarzach)

5 zł miesięcznie.

b) oczyszczanie placu targowiska (stoiska) m2 (targowisko ul. Komorowska)

5 zł miesięcznie*

c) wywóz nieczystości (do 35 litrów) z placu handlowego m2 (ul. Komorowska)

5 zł miesięcznie*

5) Zabezpieczenie miejsca handlowego na targowisku przy ul. Pańskiej - w przeliczeniu na m2 powierzchni handlowej

a) rezerwacja stoiska m2

4 zł miesięcznie

b) oczyszczanie placu targowiska (stoiska) m2

4 zł miesięcznie*

c) wywóz nieczystości (do 35 litrów) z placu handlowego m2
3 zł miesięcznie*.

6) opłata za usługi sanitarne w skrócie opł. usł. targ

a) dezynfekcja urządzeń - stół (w sektorze IV)

9 zł dziennie.

- wiata, szczęka (w sektorach I i IV)

7 zł.dziennie

- stanowisko 2 m2 (w sektorach I i IV)

3 zł dziennie

- stanowisko 3 m2 (w sektorach I i IV)

5 zł dziennie

b) korzystanie z wody i odprowadzania ścieków, korzystanie z urządzeń sanitarnych
- przyczepa lub specjalistyczny pojazd samochodowy do sprzedaży artykułów spożywczych

24 zł dziennie

c) dezynfekcja urządzeń oraz korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków
- budka, stoisko w pawilonie

30 zł dziennie

d) dezynfekcja urządzeń - wiata w sektorze III

24 zł dziennie

7) wywóz nieczystości stałych - od 35 litrów do 100 litrów

17 zł dziennie

wywóz nieczystości stałych - od 100 litrów do 200 litrów

24 zł dziennie

wywóz nieczystości stałych - powyżej 200 litrów wg cen MZO

8) odśnieżanie placu targowego (stanowisko) do czystej nawierzchni - wg zlecenia

24 zł dziennie **

9) dezynfekcja stoiska handlowego (budynki, budowle) m2

15 zł miesięcznie

10) opłata za handel obwoźny po targowisku ze specjalistycznych wózków

15 zł dziennie

11) wystawienie atestu na grzyby świeże (do 5 kg)

5 zł

12) wystawienie atestu na grzyby świeże (pow 5 kg)

15 zł

13) wystawienie atestu na grzyby suszone

20 zł

14) usługi administracyjne - poza miejscami wyznaczonymi do handlu - identyfikacja handlowca,

sprawdzenie uprawnień do handlu, itp.

60 zł dziennie

15) ryczałt za korzystanie z energii elektrycznej (nie dotyczy stanowisk z podlicznikami) według cen umownych w zależności od ilości odbiorników oraz mocy poboru energii

a) dotyczy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych 5 zł - 25 zł
miesięcznie

b) dotyczy oświetlenia stoiska handlowego 3 zł - 10 zł
miesięcznie

Pozycja 2, 3, 4a, 5a, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - cena zawiera 23% podatku VAT

Pozycja 4bc, 5bc, 6, 7, 8, 9, - cena zawiera 8% podatku VAT

* w przypadku rezerwacji miejsc na targowiskach przy ul. Komorowskiej i ul. Pańskiej przez tę samą osobę, cena za 1 m2 oczyszczania placu targowego ulega obniżeniu o 1 zł brutto za każdą rezerwację (dotyczy tylko stanowisk samochodowych).

** dotyczy również usługi świadczonej na zlecenie osób handlujących przy cmentarzach w Pruszkowie

Punkty 4 i 5 - zabezpieczenie jednego stanowiska - opłata nie więcej niż za 5 m2

Godziny otwarcia: 

poniedziałek: Zamknięte
wtorek: 5:00-18:00
środa - czwartek: Zamknięte
piątek - sobota: 5:00-18:00
niedziela: Zamknięte
Teraz zamknięte.

Adres

Komorowska 14
05-800 Pruszków